Monday

ARTIKEL '25 SETIAP KELAS'
ARTIKEL ' 25 SETIAP KELAS'

1.0  PENGENALAN
Sistem Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa. Antara fasa-fasa tersebut ialah Zaman Pramerdeka (sebelum 1957), Zaman Pasca Merdeka (1957-1970), Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990), Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000), dan Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang). Dalam evolusi tersebut, terdapat banyak isu dan cabaran yang telah berlaku dalam pendidikan di negara kita.
Dunia pendidikan yang semakin maju menuju ke Wawasan 2020 kini semakin menghadapi cabaran dan dugaan yang harus ditangani oleh guru sendiri. Antaranya adalah infrstruktur sekolah yang kurang lengkap yang tidak seiring dengan keperluan semasa. Selain itu, bilangan murid dalam sesuatu kelas yang terlalu ramai juga memberikan impak kepada guru untuk mengawal, menjaga, serta mengawasi murid agar tidak melanggar peraturan dan objektif pembelajaran tercapai mengikut silibus pendidikan.
Tekanan pada hari ini telah melangkaui sempadan pelbagai jenis bidang pekerjaan, dan tidak lagi terhad kepada mereka yang bekerja di dalam organisasi-organisasi swasta semata-mata tetapi juga melibatkan kakitangan-kakitangan awam seperti guru. Perkara 6 ini dapat dibuktikan apabila pihak Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) telah menyatakan kebimbangan mereka mengenai peningkatan tahap tekanan yang melanda guru di seluruh Malaysia akibat penambahan tugas yang melampau dan dasar pendidikan yang kerap berubah (Utusan Malaysia, 2005).
Setelah pihak NUTP sendiri yang mewakili majoriti guru di Malaysia telah menyatakan kebimbangan mereka secara terbuka, maka perlu difahami bahawa  tekanan ini akan menyebabkan guru berhadapan dengan masalah yang besar. Tekanan boleh juga menyebabkan kekalutan dari segi mental dan fizikal terhadap  guru di sekolah. Tekanan semakin bertambah apabila nisbah guru dan pelajar yang besar apatah lagi jumlah guru tidak banyak berubah namun jumlah pelajar semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Menurut statistik ringkas yang dikeluarkan oleh laman web Kementerian Pelajaran sehingga 30 Jun 2008, terdapat seramai 3,153,027 orang pelajar di sekolah rendah di seluruh Malaysia manakala seramai 2,331,724 orang pelajar pula di sekolah menengah berbanding dengan jumlah guru di sekolah rendah seramai 210,912 orang dan 159,016 orang guru di sekolah menengah. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa nisbah  antara guru dan pelajar sekolah di seluruh Malaysia adalah terlampau tinggi. Isu ini dapat dibuktikan lagi dengan laporan dari BERNAMA (2003), apabila Kementerian Pendidikan sendiri mengakui akan masalah kekurangan guru yang serius di sekolah-sekolah rendah di seluruh Malaysia. Contohnya di Selangor masih memerlukan  seramai 24,846 guru, walaubagaimanapun hanya terdapat 23,648 jawatan guru sahaja yang mampu diisi. 
Isu yang akan dikupas kini berkaitan dengan bilangan murid yang terlalu ramai dalam sesebuah kelas. Oleh sebab itu, pihak Kementerian Pelajaran telah menubuhkan  sebuah jawatankuasa khas untuk meneliti isu ini yang dipetik dari laman sesawang beralamat http://www.bharian.com.my/bharian/articles/25setiapkelas/Article .

2.0  ISU KEGURUAN

2.1  Bilangan murid yang terlalu ramai adakah membebankan guru?
Isu ini adalah antara permasalahan yang sering diperkatakan di mana-mana sekolah samaada di Bandar mahupun di luar bandar. Bilangan murid yang melebihi jangkauan pengawasan guru memberikan tekanan kepada guru untuk mengawal disiplin kelas sebelum kelas bermula. Jika seorang mempunyai 60 minit masa mengajar, terdapat 10 minit yang telah terbuang begitu sahaja akibat daripada untuk mengawal keadaan kelas dan suasana murid yang kurang selesa kerana kesesakan dalam kelas.
Bilangan murid yang terlalu ramai juga menyukarkan guru untuk menyelaraskan tahap kognitif murid-murid untuk memahamai pengajaran guru. Guru juga perlu lebih prihatin supaya semua murid dapat faham tentang tajuk yang diajarkan. Adalah menjadi sukar sekiranya seorang guru perlu menyediakan soalan ataupun isi pelajaran yang berbeza-beza mengikut tahap kognitif murid. Impaknya, murid akan lebih lambat untuk menghabiskan silibus seterus pengajaran guru pada tahun berkenan tergantung dan tidak sempat belajar. Kesudahannya, terdapat murid cemerlang yang tidak mendapat pendedahan ilmu yang sepatutnya.
2.2  Bilangan guru
`Dalam isu ini juga, pihak kementerian telah mengambil inisiatif untuk menambah bilangan guru di sekolah-sekolah. Ini adalah kerana mengikut kajian di Amerika seperti yang terdapat dalam keratin akhbar berkenaan telah memberikan jumlah ideal untuk sebuah kelas adalah 25 orang sahaja. Jika terdapat 40 orang maka, memerlukan 2 orang guru lagi untuk jumlah selebihnya tadi.
`Selain penambahan bilangan guru, kementerian juga perlu memandang serius terhadap anggaran kos jika bilangan guru bertambah. Bilangan murid yang terlalu ramai sangat memberikan impak kepada guru kerana seorang guru perlu menyemak latihan 40 orang murid dalam satu kelas. Seandainya guru tersebut mengajar 3 kelas, ini bermakna seorang guru perlu menyemak 120 buah buku dalam sehari.

3.0  PUNCA-PUNCA MASALAH

3.1  Lokasi sekolah berdekatan dengan taman perumahan
Bilangan enrolmen sesebuah sekolah adalah berdasarkan lokasi sekolah tersebut. Jika sekolah ditempatkan di kawasan penduduk yang padat, maka akan ramailah anak-anak kecil di kawasan berkenaan akan didaftarkan di sekolah yang berhampiran. Hal ini akan menyumbangkan bilangan murid bertambah dan boleh mencecah hampir 40 orang dalam satu kelas.
3.2  Bilangan kelas sedikit
Bilangan kelas yang sedikit dan tidak mencukupi memaksa untuk pihak pentadbir menggabungkan dua kelas untuk menjadi satu sehingga dapat memenuhi keseluruhan kelas.

4.0  KESAN-KESAN MASALAH
Cooper (1988), menegaskan semua jenis dan bentuk kerja merupakan sumber utama yang menyumbang kepada bebanan tugas. Ini mungkin disebabkan kerja yang diberikan adalah tidak sesuai ataupun terlampau banyak sehingga menimbulkan beban kepada pekerja terbabit. Walaupun seseorang individu itu memang berbakat dan cekap di dalam menjalankan tugasnya, dalam masa yang sama beban kerja yang  melampaui batas akan menyebabkan prestasi kerjanya menurun dengan mendadak akibat kepenatan fizikal dan mental yang boleh membawa kepada penyakit-penyakit tertentu seperti sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya.
Menurut Fletcher (1988) dipetik dari Azrul Hisham (2009 ), tekanan di tempat kerja bukanlah suatu fenomena yang terpencil, sebaliknya ianya merupakan sesuatu yang biasa berlaku. Ini kerana, semua pekerja yang sedang bekerja akan mengalami tekanan kerja tidak kira di mana sahaja organisasi tempat mereka bekerja samada di sektor awam mahupun swasta.  Menurut DeFrank dan Ivancevich (1998), serta Sparks dan Cooper (1999), terdapat beberapa aspek dalam pekerjaan yang boleh menjurus ke arah tekanan. Aspek-aspek kerja itu sendiri boleh menjadi tekanan kepada pekerja di mana ianya juga dipanggil sebagai bebanan tugas. 
Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor, Millet dan Cooper (2005) dalam Azrul Hisham (2009), menyatakan bahawa jumlah tekanan yang dialami seseorang di tempat kerja terhasil daripada perhubungan dengan faktor-faktor seperti jenis kerja, kewujudan job stressor, jumlah sokongan yang diterima di tempat kerja dan di rumah serta mekanisme-mekanisme yang digunakan mereka untuk menangani tekanan. 
Akibat kekangan yang dihadapi, guru sudah pastinya mengalami tekanan serta  tidak mampu untuk memberi tumpuan sepenuhnya terhadap tugas hakiki mereka yakni menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kegagalan untuk mengajar dengan berkesan akan mengakibatkan pelajar juga gagal untuk memahami perkara-perkara yang telah diajar. Perkara sebegini boleh membebankan pelajar yang sememangnya mahu mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Di samping itu, tekanan juga boleh menyebabkan tahap mental dan fizikal guru menjadi rendah dan seterusnya terdedah kepada perlakuan-perlakuan yang negatif sebagai satu bentuk tindakbalas ke atas tekanan yang dihadapi.
Guru yang mengalami tekanan juga kemungkinan besar akan bertindak dengan cara yang tidak dapat diterima akal seperti memukul dan menengking pelajar. Tindakan seperti itu boleh menjejaskan profesionalisme mereka sebagai seorang pendidik. Guru seharusnya perlu mengetahui cara terbaik untuk  menguruskan tekanan yang dihadapi terutamanya pada zaman yang mencabar ini. Tindakan yang tidak betul akan memungkinkan rekod bersih mereka tercalar ditambah pula dengan pelbagai tindakan disiplin akan dikenakan kepada mereka sebagai satu bentuk hukuman.
Selain masalah tekanan guru, masalah yang akan timbul juga akan terjadi kepada murid. Bilangan murid yang ramai akan menyukarkan guru untuk menumpukan perhatian kepada murid-murid yang lemah dan tidak dapat memahami tajuk pelajaran pada hari berkenaan. Untuk lebih adil, guru akan meneruskan pembelajaran kerana terdapat murid yang lebih pantas untuk memahami dan menjawab soalan yang diberi.

5.0  ETIKA KEGURUAN
Akauntabiliti atau kebertanggungjawaban seseorang guru difokuskan kepada tiga aspek iaitu tanggungjawab terhadap profesion perguruan, tanggungjawab terhadap negara dan tanggungjawab terhadap sekolah,masyarakat dan diri sendiri. Sebagai pendidik, guru bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan iaitu menyalur atau menyampaikan kurikulum yang telah disediakan kepada murid-murid dengan kaedah pengajaran yang berkesan
Merupakan tatacara berkomunikasi secara lisan.Ketika berkomunikasi, guru harus mengikut norma-norma budaya yang ada dlm masyarakat setempat. Kesantunan berbahasa bagi guru termasuklah: kata-kata jujur, ikhlas dan benar, Intonasi suara yang sesuai dan mengelakkan menggunakan intonasi tinggi. Guru jua perlu memilih penggunaan kata ganti nama diri serta sapaan yg tepat dan menghormati pihak yang mendengar. Guru juga tidak membolot perbualan dan tidak mencelah percakapan orang lain serta tidak mementingkan diri dan pandangan sendiri sahaja. Guru juga menggunakan kata-kata tersirat dan tidak menyinggung perasaan murd.
Guru perlu melayan semua murid sama rata tanpa diskriminasi, tetapi apabila bilangan murid yang terlalu ramai sehingga 40 orang, adakah relevan untuk guru melayan semua kerenah murid tersebut. Keperluan murid juga perlu diketahui oleh guru, akibat bilangan yang terlalu ramai juga memberikan kesan
6.0 CARA PENYELESAIAN MASALAH
Pihak Atasan Sekolah
Diharap pihak atasan sekolah terutamanya pihak pengetua berusaha untuk mengubah etika kepimpinan serta memupuk nilai-nilai kemanusiaan bagi memastikan guru-guru tidak berasa tersisih apabila pendapat dan cadangan mereka dapat diterima dengan hati yang terbuka. Sebagai contohnya, memberi pujian dan penghargaan kepada guru yang telah memberi khidmat yang cemerlang supaya motivasi mereka akan terus meningkat dan dapat dijadikan  sebagai contoh kepada guru-guru yang lain.  
 Mengadakan majlis-majlis ilmu ataupun bengkel yang memfokuskan kepada tekanan dan cara pengurusannya samada dari perspektif motivasi mahupun agama. Ianya dapat membantu memberikan maklumat serta latihan yang berguna dalam mempersiapkan mental dan fizikal guru dalam menghadapi cabarancabaran dunia pendidikan yang semakin kompleks sifatnya.
Berusaha untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang ceria bagi semua kakitangan samada pentadbiran, akademik mahupun sokongan untuk memastikan hubungan di antara mereka sentiasa terjalin dengan erat. Komunikasi sesama kakitangan perlu diwujudkan dalam erti kata sebenar bagi melangsungkan penyampaian maklumat yang efektif. Dengan ini, setiap masalah yang melanda dapat dilangsaikan dalam suasana kekeluargaan tanpa perlu berkonfrontasi sesama sendiri. 
Menguatkuasakan peraturan sekolah dengan tegas tanpa sebarang kompromi dalam usaha mendisiplinkan pelajar yang bermasalah dan memberi pengajaran kepada mereka. Ini penting kerana peraturan yang tidak dikuatkuasakan samalah seperti tidak mempunyai peraturan sama sekali.

Guru-Guru
Perlu memberi perhatian kepada penjagaan kesihatan dan kecergasan diri. Perbanyakkan aktiviti yang menjurus kepada senaman berbentuk fizikal seperti  aerobik dan bermain badminton serta lakukan secara beramai-ramai bagi menimbulkan suasana yang harmoni dan penuh gelak-ketawa. Selain dari menjaga kecergasan diri, guru juga boleh bersosial dengan teman-teman rapat dalam masa yang sama untuk bertukar-tukar pandangan dan pendapat  tentang sesuatu isu.
Memperbanyakkan maklumat mengenai pengurusan tekanan dari pembacaan buku ataupun rencana akhbar mahupun menonton rancangan-rancangan berkaitan di televisyen. Lebih banyak maklumat yang diperolehi maka  lebih mudahlah untuk seseorang guru mengurus tekanannya. Mengamalkan gaya hidup yang sihat dalam kehidupan seharian. Ini termasuklah menjaga soal pemakanan dengan pengambilan makanan yang seimbang serta banyak menghabiskan masa dengan keluarga dan mengelakkan gaya hidup  yang negatif seperti merokok, minum arak, berhibur di kelab malam dan sering tidur lewat. 
Cadangan Umum Bagi Pengurusan Tekanan Efektif
Dalam menguruskan tekanan, terdapat beberapa teknik yang boleh diguna pakai oleh guru dalam menyediakan diri mereka untuk menghadapi tekanan. Teknik-teknik ini ternyata boleh membantu guru untuk menguruskan tekanan mereka di samping memberi kelebihan dari segi pembinaan kekuatan mental dan fizikal mereka. Dalam kajian-kajian yang telah dijalankan oleh para penyelidik di luar negara, mereka mengatakan bahawa teknik-teknik yang disyorkan ini boleh menjadi jalan penyelesaian bagi menghindarkan diri dari tekanan-tekanan yang tidak perlu.
6.0  KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dibuat di sini adalah bilangan murid dalam sesebuah kelas dapat membantu penguasaan ilmu pengetahuan murid sekaligus dapat meningkatkan kefahaman kerana bilangan lebih sedikit akan memberikan kelebihan kepada guru untuk mengawal kelas, meningkatkan kefahaman murid dan fokus kepada setiap orang murid. Jika sebagai guru dapat mendidik kesemua murid dengan baik, maka penghasilan (output) dari pengajaran guru-guru ini akan membantu murid.
Oleh itu, guru perlu menyediakan pengajaran yang bermutu dan berkualiti supaya dapat melahirkan pelajar yang berpotensi dan menjadi modal insan yang berguna kepada negara. Sekiranya guru mengambil sikap sambil lewa, ianya akan menyebabkan pelajar mereka mengalami keciciran dan tidak dapat mengenalpasti potensi masing-masing. Sekiranya perkara ini terjadi, maka masa depan pelajar akan terjejas dan mereka tidak mampu untuk merubah nasib hidup mereka sedangkan dengan pendidikan yang sempurna akan menyebabkan mereka mampu untuk mengubah diri dan kehidupan mereka kea rah yang lebih baik.
Dalam pada itu juga, guru juga perlu berinteraksi sesama guru untuk mengenalpasti kelemahan-kelemahan dalam pengajaran. Dalam pada itu juga, mereka boleh berkongsi idea, pendapat dan cadangan antara satu sama lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Perkara sebegini perlu dipupuk dan dilaksanakan supaya semua murid dapat menikmati peluang untuk meningkatkan mutu pengajaran dalam bilik darjah.Selain itu, sebagai seorang guru kita perlu memastikan supaya tidak berlakunya isu yang melibatkan gender dimana semua lapisan masyarakat perlu diberi peluang untuk mendapat pendidikan yang sama. Dalam pada itu, pelajar akan melalui pendidikan yang formal dengan kurikulum yang sama dalam sistem pendidikan. Sekiranya pelajar tidak diberikan pendidikan yang sempurna oleh guru, maka perkara ini menyebabkan mereka keciciran dan ketinggalan di dalam arus pembangunan untuk menjadikan sebuah negara yang maju. Selain itu juga, ia akan menimbulkan tanggapan atau perspektif yang salah terhadap gender yang lain.
Kejayaan seseorang murid dalam bidang akademik juga bergantung kepada keupayaan murid dan gurunya menangani masalah dan cabaran yang dihadapi dalam sistem pendidikan negara secara keseluruhannya. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pihak sekolah dalam melaksanakan untuk menangani masalah-masalah dan isu semasa agar generasi muda dapat menikmati pendidikan berkualiti di samping hidup dalam suasan yang harmoni satu padu. Oleh itu, kita perlulah bersama-sama berusaha dalam menangani setiap aspek tersebut supaya tunjuk ajar dan didikan yang diberikan kepada mereka menjadi panduan untuk mewarisi kepimpinan negara kelak. Dalam pada itu juga, mereka juga dapat menikmati pendidikan yang berkualiti di samping hidup dalam suasana yang harmoni dan bersatu padu. 

No comments:

Post a Comment